top of page

הצטרפו לעמותה

החברות בעמותה אינה כרוכה בתשלום. 

ואולם, חוק העמותות מחייב רישום ומסירת פרטים אישיים לרבות מספר תעודת זהות. 

רשימת שמות החברים תהיה גלויה ללא מספרי זהותם.

 

לרשותך טופס אינטרנטי קל ונוח לשימוש

 

bottom of page